Pædagogik og værdier

Målsætning,værdier og pædagogik

Mariehønens målsætning er:


-at skabe glæde ved og indsigt i naturens rytme og kredsløb

-at støtte og styrke det enkelte barns trivsel og hele udvikling (selvfølelse)

-at skabe rammer for den gode leg, hvor gensidighed og ligeværd er i fokus (samhørighedsfølelse)

-at føre en bred, kreativ dialog med udgangspunkt i barnets idéer, ønsker og behov

-at stimulere kreativitet og livslyst (motivation)

-at styrke barnets koncentration og skabe rammer for fordybelse


Værdigrundlag:


Vores værdigrundlag er at fungere som og være en skovbørnehave, hvor børnene har god plads, får frisk luft og masser af lys, udsættes for mindre støj og dermed stress. Vi har den erfaring, at det giver bedre motorik, styrker koncentrationen, giver færre konflikter samt lærer børnene at være hensynsfulde.


Principper for det pædagogiske arbejde:


I Mariehønen prioriteres:


 Det enkelte barn

- at respektere og drage omsorg for barnets muligheder og positive udvikling

- at styrke og støtte barnets selvfølelse og samhørighedsfølelse

- at skabe tryghed og værdighed

- at have og give plads til alle barnets følelsesmodi


De voksne ser og lytter til det enkelte barn – de er nærværende, viser empati og møder barnet, hvor det er i sin udvikling - på det fysiske, det intellektuelle og det følelsesmæssige område. Anerkender barnet, som den det er. Støtter, hvor det er svært og laver gerne individuelle handleplaner.


Det sociale

- at lære børnene almen dannelse og hensynsfuld social omgang med mennesker og dyr


Vi lærer børnene, at der er forskellige udfoldelsesmuligheder i forskellige arenaer. F.eks. hjem contra institution og på legeplads contra på tur i trafikken.

Vi har fokus på, at børnene får erfaring med egne og andres grænser. At kende og lære disse og at respektere dem i gruppen. Vi lærer børnene at sige til og fra på værdig vis - og hjælper børnene med at lære indbyrdes konfliktløsning.


Rum og rytme

- at vores hus og omgivelser afspejler børnenes behov for leg, kreativitet og udvikling

- at bruge naturen som lærings- og leverum


Vi er ude de fleste dage - året rundt, da vi er overbeviste om, at det at være i naturen styrker børnene på alle måder og er til stor gavn for dem. Vi tilrettelæger dagens rytme, så den giver mening og udfordring til børnene.


Legen

- at leg har stor betydning for børns udvikling

- at det er vigtigt, at der er rum for forskellige slags lege

- at børnene får mulighed for at lege i perioder uden at blive afbrudt


Leg danner udgangspunkt for børns nysgerrighed, oplevelser, erfaringer og identitetsdannelse. Det er centralt, at de voksne er i stand til at give børnene følgeskab gennem følgende 3 positioner: at gå foran, stå ved siden og bag barnet i dets udforskning af verden.


Læs også vores om virksomhedplan, der uddyber vores konkrete indsatsområder for 2013/2014.